تغييرات اميدنامه و اساسنامه
توضیحات فایل نوع تاریخ درج در تارنما
صورتجلسه صندوق مشترک کارگزاری 96/04/27 (تغییرات امیدنامه) 960427مجمع مشترک.pdf اساسنامه ٢١/٠٥/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرین 14-07-1395(تغییرات امیدنامه) moshtarak hazine 95.12.10.pdf اميدنامه ١٦/٠١/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مشترک کارگزاری کارآفرین به تاریخ 1395/12/10 sale mali sandogh 95.12.10.pdf اساسنامه ٠٥/٠١/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرین 14-07-1395(تافزایش سقف)اصحلاحی afzayesh saghf 95.07.14.pdf اميدنامه ١٨/١٠/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرین 14-07-1395(تغییرات اساسنامه) moshtarak2.pdf اساسنامه ٠٩/٠٨/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرین 14-07-1395(تغییرات امیدنامه) arman afzayesh saghf 95.07.14.pdf اميدنامه ٠٥/٠٨/١٣٩٥
مجوز سازمان در خصوص تمدید فعالیت صندوق مجمع مورخ 1395/07/14 Untitled1.pdf اساسنامه ٠٥/٠٨/١٣٩٥
مجوز سازمان در خصوص کاهش نرخ تضمین تغییرات امیدنامه بند4-2 (95.05.23) mojavez sazman kahesh tazmin 95.05.23.pdf اميدنامه ٠٢/٠٨/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع صندوق کارآفرین مورخ 1395/02/07 07021395.pdf اميدنامه ١٩/٠٧/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع صندوق مشترک کارآفرین مورخ1394/11/25 مربوط به تغییر هزینه ها f.pdf اميدنامه ١٧/٠١/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع صندوق مشترک کارآفرین مورخ 1394/11/06 ،تغییر بند 11 امیدنامه Scann11-11-94.pdf اميدنامه ١١/١١/١٣٩٤