ارتباط با صندوق  
محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشاني خيابان آفريقاي شمالي، بلوار صبا، پلاک ٨، طبقه اول با شماره تلفن ٢٢٦٥٥٩١١ تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :
ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر تلفن تالار پست الکترونیکی نام نماینده مدیر مستقر در شعبه عکس و مشخصات
١ تهران.جمهوري ٠٠١٩ خيابان جمهوري- نبش چهار راه سي تير- پلاك ٥٠٥ ٥-٦٦٧٥١٠٠٣-٠٢١/٣٦-٦٦٧٤٢٩٣٥-٠٢١ صمديان
٢ تهران.ظفر ٠٠١٦ خيابان وحيد دستگردي(ظفر)-بين آفريقا و وليعصر-شماره ٣١٥ ٩-٨٨٦٦٠٢٧٧-٠٢١/٢٠-٨٨٦٦٠٤١٨-٠٢١ حسين عقبايي
٣ تهران.سعادت‌آباد ٠٠٢١ سعادت آباد-پائين تر از ميدان كاج- نبش خيابان ١٦ ٢-٢٢٣٦٣٨٨٠-٠٢١/٢٢٣٦٧٦٠٤-٠٢١/٢٢٠٦٧٩٠٣-٠٢١ كهريزي
٤ تهران.مديريت ٠٠٠١ آفریقا -بلوار صبا -پلاک ٨ -طبقه دوم سیده لیلا مجیدی زاویه
٥ تهران.فرمانيه ٠٠٠٥ خيابان كامرانيه-تقاطع شهيد لواساني- برج كوه نور-طبقه همكف ٢-٢٢٨٣٠١٠-٠٢١/٤-٢٢٨٣٠٤١١-٠٢١/٢٢٨٣٢٢٦٢-٠٢١ حسن عقبايي
٦ تهران.آفريقا ٠٠٠٧ خيابان آفريقا- نبش كوچه گلفام ٣-٢٢٠٢٥٠٩٠-٠٢١/٩٤-٢٢٠٢٥٠٩٠-٠٢١ شكيبا
٧ تهران.پاسداران ٠٠١١ خيابان پاسداران-مقابل خيابان بوستان چهارم- پلاك ٢٢٢ ٢٢٥٥٦٨٦٨-٠٢١/٢٢٥٥٧٧٧٨-٠٢١/٢٢٥٥٥١٥٢-٠٢١ رحيم پور
٨ شیراز.کریمخان زند ٠٠١٠ شیراز، بلوار کریمخان زند، مقابل خیابان هفتم تیر ٤-(٠٧١١) ٢٣٤٠٥٢٠ آقای پورسرخ
٩ كرج.هفت تیر ٠٠١٤ کرج، بلوار هفتم تیر، جنب شهرداری منطقه ٢ ١-(٠٢٦) ٣٢٢٤٨٨٦٠ خانم شیخ عطار
١٠ تهران.ونك ٠٠٠٩ تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، میدان شیراز ٨٨٦١٥-٨٨٦٠٨١٩٥-٨٨٦١٥٤٣٤-٨٨٦٠٨١٩٤-٨٨٠٦٥٢١٤-٨٨٠٤٦٢٥٣ آقاي پرمور
١١ تهران.باغ فردوس ٠٠٥٤ تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان تجریش، نبش کوچه طوس ٦-٢٢٧٢٢٧٥١ آقای سلیمیان
١٢ تهران.نارمك ٠٠٦٦ نارمك، آيت شمالي، نرسيده به فرجام، پلاك ٩٦٧ ٩-٧٧١٨٠٢٧٤ وحيد احمدي
١٣ تهران.كارگر شمالي ٠٠١٣ تهران-خيابان كارگر شمالي،بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد ، نبش خيابان ١٤ مجتمع تجاري احسان ٥-٨٨٣٣٧٠٣٤/٨٨٦٣٢٨٩٣/٦-٨٨٦٣٢٨٩٤-٠٢١ آقاي يعقوبي
١٤ تهران.مهرآباد جنوبي ٠٠١٥ جاده قديم كرج،بلوار فتح،نرسيده به سه راه شيرپاستوريزه ، روبروي كارخانه ساسان ٩٨-٦٦٦٣٢٥٩٦-٠٢١ آقاي خسروجردي
١٥ عسلويه ٠٠١٧ نرسيده به ميدان لنج ٧-٧٢٦٤٢٠٦/١٤-٧٢٦٥١١٣-٠٧٧٢ آقاي شريفي
١٦ اردبيل.خيابان امام ٠٠٢٤ اردبيل-خيابان امام خميني روبروي هلال احمر،ايستگاه سرعين،پلاك٥١٨ ٢٢٥٣٩٢٧/٢٢٥٤٠٦٧/٣-٢٢٥٣٦٩١/٥-٠٤٥١٢٢٥٤٠٦٤ آقاي اصغري
١٧ اصفهان.مطهري ٠٠٢٧ اصفهان-خيابان مطهري،روبروي قنادي پانته آ ٣-٢٣٥٣٠٠١/٢٣٦٧٣٣٧/٢٣٦٧٣٥٧-٠٣١١ آقاي ايرواني
١٨ كيش ٠٠٣١ كيش-مركزفعاليتهاي پولي و بانكي كيش،طبقهاول،واحد٢٣ ٨-٤٤٢٤٧٦٧/٤٤٢٤٧٧٤/٤٤٢٤٧٧٥-٠٧٦٤ آقاي بخشنده
١٩ شيراز.اميركبير ٠٠٣٥ شيراز-بلواراميركبير،تقاطع خيابان باهنرشمالي ٨٣-٨٣١٠٤٨١-٠٧١١ آقاي بهروزي
٢٠ بابل ٠٠٣٩ بابل-خيابان مدرس،روبروي پاساژبزرگ،ساختمان فردوس ٢-٣٢٦٧٥٧٠-٠١١١ آقاي نوراني
٢١ قم ٠٠٤٨ قم، بلوار امين ،بين سه راه سالاريه و خيابان صادقي ،شماره٦٩٩،جنب بانك سپه ٢٩٢٠٢٧٦/٢٩٠٠٢٨٨/٢٩٠٠٢٧٧-٠٢٥١ آقاي صادق زاده
٢٢ آبادان ٠٠٥١ آبادان-خيابان اميري،روبريو بيمه آسيا،پلاك٤٥٦ ٢٢٣١١١٩/٢٢٣١١١٦/٢٢٣١١١٥-٠٦٣١ آقاي بهرامي
٢٣ تهران.شعبه ‌عرفان ٠٠٥٢ ٢-٢٣٠٢١٠٠٠/٢٢٣٥٧١٥٨ احمدي كوشا
٢٤ كرمانشاه.بلواربهشتي ٠٠٢٢ بلوار شهيد بهشتي ،‌چهارراه بسيج ٨٢٥٤٨٤٩/٨٢٣٠٤٥٩/٨٢٥٤٤٩٨/٨٢٣٤٤٢٨-٠٨٣١ آقاي مرادي
٢٥ كرمان ٠٠٢٥ كرمان-بلوار جمهوري،نبش خيابان نادر،روبروي دانشگاه امام حسين ٢٤٧٤٤٨٦/٢٤٥٤٣١٥-٠٣٤١ آقاي كارگرراوري
٢٦ تهران.سعدي جنوبي ٠٠٢٦ تهران-خيابان سعدي جنوبي كوچه شهيدخوانساري،روبروي ساختمان بورس٢،مجتمع تجاري سعدي،پلاك ٣٢٥ ٣٣٩١٩٨٤٩/٣٣٩١٩٨٤٧/٣٣٩١٢٠٥٣/٣٣٩١٩٨٦٧-٠٢١ آقاي نظامي
٢٧ تهران.شهرك وليعصر ٠٠٢٩ تهران-يافت آباد،شهرك وليعصر،انتهاي شهيد حيدري جنوبي،شهيد نامدار،مجتمع تجاري صنايع ايران ٦٦٣١٩٢١٤/٦٦٣١٩٢١٠/٢٠٩-٦٦٣١٩٢٠١-٠٢١ محمدرضا معماريان
٢٨ كرج.مهرويلا ٠٠٣٠ كرج-گلشهر،بلواردرختي،شماره ١١٥ ٣٥٣٢٨٠٣/٣٥٣٢٨٠٠-٠٢٦١ آقاي اكبري
٢٩ اروميه ٠٠٣٧ اروميه-خيابان شهيد باكري،نرسيده به فلكه خيام ٢٢٤٥٤٠٩/٥٠١-٢٢٤٥٤٩٩/٤-٢٢٤٥٤٠٢/٢٢٥٠٦٩٤-٠٤٤١ آقاي اندام
٣٠ مشهد.فردوسي ٠٠٣٨ مشهد-بلوارفردوسي،قبل از چهارراه خيام،مقابل آپارتمانهاي مرتفع ،ساختمان بيمه كارآفرين ٧٦٥٩٥٦٦-٠٥١١ آقاي امامي غفاري
٣١ مريوان ٠٠٤١ مريوان-خيابان شهيدرجايي،جنب مغازه شماره٤ ٤-٣٢٣١١٢٣/٣٢٢٢٧٠٨-٠٨٧٥ آقاي تاريك
٣٢ تهران.دولت ٠٠٤٤ تهران-خيابان دولت،جنب خيابان نجف آبادي،پلاك١٥ ٦-٢٢٦١٠٣٩٨/٢٢٦٤٣٥٦٠/٢٢٦٤٣٧٣٥/٢٢٦٤٩٨٩٣-٠٢١ خانم كرباسي
٣٣ اهواز ٠٠٤٧ اهواز-كيانپارس،خيابان شهيد چمران،بين خيابان يكم و ميهن غربي ٤-٣٩١٢١٠١-٠٦١١ آقاي عبدلي
٣٤ تبريز.بازار تبريز ٠٠٥٧ تبريز-خيابان دارائي روبروي سراي خان،جنب بانك مسكن ٣-٥٢٦٤٤٨١/٥٢٦٤٤٥٨/٥٢٦٤٤٨٤٥٢٦٤٤٨٦-٠٤١١ آقاي رضانژاد
٣٥ رفسنجان.بلوارطالقاني ٠٠٦٠ رفسنجان-بلوارطالقاني،نرسيده به ميدان علي ابن ابيطالب (ع)خيابان ٣٠ متري ٨٣٢٠٤٣٥/٨٢٢٧٧٩٣/٨٢٢٧٧٩٢/٨٢٢٧٧٩٠-٠٣٩١ آقاي زاهدي مقدم
٣٦ آمل ٠٠٦١ آمل،خيابان امام خميني،بين آفتاب١٦و١٨جنب بانك كشاورزي،پلاك٢٣٠ ٢٢٧٢٤٣٨/٢٢٧٢٩٨٥/٢٢٩٥٠١٠،٢٠،٣٠،٤٠،٦٠،٧٠-٠١٢١ آقاي منشي زاده
٣٧ اراك ٠٠٦٢ اراك-خيابان دكتر بهشتي،(عباس آباد سابق)،روبروي ساختمان مركزي بيمه ايران ٥٩-٢٢١٣٢٥٨/٣٩-٢٢١٦٠٣٨/٢٢١٦٠٦٨-٠٨٦١ آقاي فتوت
٣٨ بوشهر ٠٠٦٣ بوشهر-فلكه امام،ابتداي خيابان دكتر بهشتي،جنب درمانگاه ناجا ٥٥٥٤١٢٨،٣٨٩٩،٣٩٧٧/٥٥٥٨٨٤٦،٢٩٠٧،٢٨٥٧-٠٧٧١ آقاي كدوبري
٣٩ تهران.ايران‌زمين ٠٠٦٧ تهران-شهرك غرب،خيابان ايران زمين،روبروي فرهنگسراي ابن سينا،طبقه همكف بيمارستان بهمن ٨٨٥٧٩١٦٣/٧١-٨٨٥٧٩١٦٧-٠٢١ آقاي مرتضوي اصل
٤٠ تهران.انقلاب فرصت ٠٠٦٨ تهران-خيابان انقلاب،بين فردوسي و لاله زار،روبروي خيابان فرصت ٦٦٧١٠٣٦٢/٦٦٧١٠٣٦٢/٦٦٧١٠٥١٨/٦٦٧١٥١٥٢-٠٢١ آقاي منشي زاده
٤١ اصفهان.نظرغربي ٠٠٧٢ اصفهان-چهارراه حكيم نظامي،ابتداي خيابان نظر غربي،طبقه همكف ساختمان بيمه كارآفرين ٦٢٦٩٥٧٦/٦٢٦٩٥٧٥-٠٣١١ آقا اشرفي
٤٢ رشت ٠٠١٢ رشت-بلوار گلسار بين خيابان١٠٤،١٠٦ ٢-٧٢٢٨٨٠١/٧٢٢٢٤٠٢/٧٢٢٩٩٤٦-٠١٣١ آقاي پورميرعلم
٤٣ مشهد.احمدآباد ٠٠١٨ خيابان احمد آباد،نبش خيابان پاستور ٧-٨٤٥١٨٥٦-٠٥١١ آقاي علي آبادي
٤٤ يزد ٠٠٢٠ بلوار جمهوري اسلامي ٣٧-٥٢٣٠٠٣٥/٣٥-٥٢٤٢٨٣٠-٠٣٥١ آقاي ميرحسيني
٤٥ قزوين ٠٠٢٣ قزوين-خيابان فردوسي مقابل كوچه امير امجد ٢٢٢٤٥٠١/٢٢٢٨٨١٠-٠٢٨١ آقاي مافي
٤٦ سنندج.مهندس ادب ٠٠٣٣ سنندج-خيابان فردوسي،نرسيده به ميدان آزادي،روبروي مديريت منطقه بانك تجارت ٤-٣٢٤٨٨٠١/٣٢٣٦٦٦١-٠٨٧١ آقاي ميانه گر
٤٧ سمنان ٠٠٣٤ سمنان-بلوار قدس نرسيده به ميدان مشاهير،سه راه هلال احمر ٨٠-٣٣٤٨٣٧٩/٣٣٣٣٩٨٤/٣٣٣٩٩٢٠/٣٣٣٩٩٤٦-٠٢٣١ آقاي غريب
٤٨ تنكابن ٠٠٤٦ تنكابن-خيابان امام خميني،ميدان شهيد شيرودي،جنب بيمه البرز ٧-٤٢٣١٧٩٥/٤٢٢٥٩٤٤/٤٢٢٥٨٣٤/٤٢٢٥١٨١-٠١٩٢ آقاي مير موسوي
٤٩ كرمانشاه.فردوسي ٠٠٥٦ كرمانشاه-ميدان كاشاني،ابتداي خيابان شهيد اشرفي(فردوسي سابق)ساختمان برج بهمني طبقه همكف پلاك ٣٥ ٣٩-٧٢١٦٥٣٦-٠٨٣١ آقاي مطيعي
٥٠ بيرجند.ابوذر ٠٠٥٩ بيرجند-ميدان ابوذر،ابتداي خيابان طالقاني،بين طالقاني٢و٤،روبروي بانك رفاه ٢٢٣٢٥٨١/٢٢٣٢٨٧٠/٥-٢٢٣٢٥٧١-٠٥٦١ آقاي شواكندي
٥١ تهران.طالقاني شرقي ٠٠٧٠ تهران-خيابان طالقاني ،بين خيابان بهاروسه راه طالقاني ، پلاك٣٦٢ ٨-٧٧٦٤٨٧٩٥/٧٧٦٤٦٩٦٢-٠٢١ آقاي شيرازي
٥٢ تبريز.وليعصر ٠٠٥٥ خيابان وليعصر،فلكه بازار،ابتداي خيابان شهريار،نرسيده به كوچه كهنمويي ٣٩-٣٢٩١٤٣٢-٠٤١١ شقاقي
٥٣ شهرري ٠٠٧٣ شهرري-اول جاده قديم قم-نبش خيابان ملك زاده پلاك٨ ٢٠٦-٥٥٩٧٣٢٠١ آقاي كاكوان
٥٤ تهران.قلهک ٠٠٤٥ تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به دولت، نبش کوچه پرچم ٢٢٩٢٢-٢٢٩٢٢٠٣٢-٢٢٢٦٧٠٩٠-٢٢٩٢٢٠٣٠-٢٢٢٦٣٠٩٠-٢٢٢٦٦٢٩٣ آقای دهقانی
٥٥ تهران.ستارخان ٠٠٤٠ تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان ٦٦٥٦٤٠٨٨-٦٦٥٦٤٠٩٠-٦٦٥٦٤٠٨٧-٦٦٥٦٤٠٣٠-٦٦٩٢٠٦٨٧ آقای مرادی
٥٦ تهران.گلستان ٠٠٥٣ تهران، شهرک غرب، فاز یک، مجتمع تجاری گلستان ٨-٨٨٣٧٣٣١٢ خانم تبریزی
٥٧ اصفهان.مير ٠٠٠٤ اصفهان، فلکه فیض، ابتدای خیابان میر، جنب بیمارستان سپاهان ٢-(٠٣١١)٦٦٤٠٧٠٠ آقاي روح‌الامين
٥٨ تهران.بلوارناهيد ٠٠٦٤ تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، خیابان ناهید غربی ٢٢٠٢٩٥٤١-٢٢٠٢٩٤٨٩-٢٢٠٢٩٤٤٥ آقاي عبادي
٥٩ تبريز.استادشهریار ٠٠٠٨ تبریز، خیابان امام، مقابل خانه فرهنگ ٣٣٦٤٣٨١-٣٣٦٤٣٨٠-(٠٤١١)٣٣٥٩٨٩٥ آقای خوشروان آذر
٦٠ تهران.بلوار كشاورز ٠٠٠٣ بلواركشاورز،نبش خيابان فلسطين جنوبي پلاك٦ ٨٨٩٠٥٨٧٤/٨٨٩٢٢٤١١/١٥-٨٨٩٢٥٧١٠/٨٨٨٠٥٣٤٠-٠٢١ آقاي مدبر
٦١ تهران.آپادانا ٠٠٠٦ خيابان خرمشهر(آپادانا)روبروي نوبخت،نبش خيابان ويدا ٨٨٥١٩٦٨٩/٨٨٥٢٨٣٥٩/٨٨٧٦٦١٩٣/٨٨٥٠٤٨٧٤-٠٢١ آقاي آزمون
٦٢ بندرعباس ٠٠٢٨ بندرعباس-خيابان امام موسي صدر،چهارراه سازمان سابق ،جنب مبل طوس پلاك ١٥٧ ٢٢٢١٤٥٩/٢٢٢١٤٧٠/٢٢٢١٧٥٨/٤-٢٢٣٥٥٠٢-٠٧٦١ آقاي جلالي
٦٣ گرگان ٠٠٣٢ گرگان-بلوارنهارخوران،نرسيده به گلشهر،نبش عدالت ٥٦ ٥٥٣٣٨٠٤/٥٥٣٣٨٠٠/٥٥٣٣٨٠٢-٠١٧١ آقاي رحيميان
٦٤ ساري ٠٠٣٦ ساري-بلوار طالقاني جنب بيمارستان حكمت،ساختمان يكم ١٩-٣٤٠٩٨١٦/٣٤٠٩٨١٤/٣٤٠٩٨٢٣-٠١٥١ آقاي قاسمي
٦٥ تهران.بهاران(بازار آهن) ٠٠٤٢ تهران-سه راه شير پاستوريزه ،بازار آهن شاد آباد ، مجتمع تجاري بهاران١ ٦٦٣١٤٥٨٤/١٣-٦٦٣١١٥١١-٠٢١ آقاي نقاشها قزويني
٦٦ همدان ٠٠٤٣ همدان-خيابان خواجه رشيد،جنب اداره گذرنامه ٦-٨٢٨٤٢٠١-٠٨١١ آقاي فرخ نيا
٦٧ تهران.تهرانپارس ٠٠٤٩ تهران-تهرانپارس،بين فلكه اول و چهارراه تيرانداز،نبش خيابان ١٥٢شرقي(شهيدمهدي زاده) ،پلاك ١٤١ ٧٧٧٢٢١٧٢/٧٧٧١٣١٤٢/٧٧٧٠٧٥٣٥/٥٧٧٧٢١٧٧١-٧٧٧٢٢٤٣١-٠٢١ آقاي رحماني فرد
٦٨ اردبيل.سرچشمه ٠٠٥٨ چهارراه امام خميني اول خيابان شيخ صفي ٢٢٦٢٦٨٧/٢٢٣٢٦٩٤-٠٤٥١ آقاي كمانگر
٦٩ كاشان ٠٠٦٥ كاشان-خيابان آيت الله كاشاني،سه راه غزنوي ١٤-٤٤٦٩٧١١/٤٤٦٩٦٧٧/٤٤٦٩٦٧٦-٠٣٦١ آقاي شفيعي
٧٠ تهران.نازي آباد ٠٠٦٩ تهران-نازي آباد،خيابان مدائن،نبش كوچه شهيدكاشاني پور،پلا ٤١ ٥٥٣٢١١٢٩/٧-٥٥٣٢١١١٦/٥٥٣٢١١٢١/١-٥٥٣٥٤٣٧٠-٠٢١ آقاي فراهاني
٧١ تهران.آزادي ٠٠٧٥ خيابان آزادي،حدفاصل بلوار استاد معين و بزرگراه يادگار امام ،خيابان شهيدان ٦٠٦-٦٦٠٨١٦٠١ آقاي قاسمي
٧٢ تهران.صاحبقرانيه ٠٠٧٨ تهران پاسداران پائين تر از اقدسيه روبروي پمپ بنزين صاحبقرانيه نبش كوجه سيفان شماره ٥٦١ ٧-٢٦١٢٦٨٨٣ هنگامه تهراني
٧٣ تهران.خيام ٠٠٧٤ خيابان خيام،نرسيده به چهارراه گلوبندك،پلاك٨٣٤و٨٣٨ ٥٥٦٩٦٧٧٢-٥٥١٦٧٦٦٩-٥٥١٦٦٨٠٧ آقاي شفيعي پناه
٧٤ تهران.ملاصدرا ٥/٠٠٧٦ خيابان ملاصدرا ٨٨٢١٣٥٥٤ گوهری
٧٥ تهران شهيد بهشتي ٣/٠٠٥٠ تهران خ شهيد بهشتي نرسيده به چهارراه سهروردي شماره١٢٢ ٨٨٤٤٣٢٢٢ آقاي سلطاني
٧٦ تهران.مركزي ٠٠٠٢ خيابان احمد قصير(بخارست)-شماره ٦ ١٩-٨٨٥٥٠٣١٦-٠٢١ ريحاني
٧٧ تهران.سردار جنگل ٧٧ ٤٤٤٠٠٧٧١
٧٨ مقدس اردبیلی ٠٠٨٤/٢
٧٩ کریم خان زند ٠٠٨٥/١
٨٠ زاهدان ٣/٨٣
٨١ یزد.صفائیه ٦/٠٠٨٩ یزد، صفائیه، بلوار شهید قندی، مجتمع تجاری پارسا ٢ -٨٢٦٩٧٠٠-٠٣٥١
٨٢ گنبد کاووس ٩/٠٠٩١ گنبد کاووس، خیابان امام خمینی جنوبی، نبش کوچه ١٢، پلاک ١٨٨١ ٣٣٤٦٢٩٩
٨٣ تهران عمار ٦/٠٠٩٤ خیابان شهید کبیری (دزاشیب) - خیابان لواسانی (فرمانیه غربی) -پلاک ١٠٠ ٢٢٦٧٢٤٨٧-٢٢٣٩٩٨١٠-١١
٨٤ فرشته ٠٠٩٧/٣ خیابان شهید فیاضی(فرشته)، خیابان بیدار،پلاک ١٦ ٢٢٠٥٤٨٢١-٢٢٠٥٤٨١٠
٨٥ نیاوران ٢/١٠١ تهران- خیابان باهنر(نیاوران)-پایین تر از سه راه یاسر-نبش کوچه همایونفر-پلاک ٣٥١ ٢٦٨٥٠٠٩١-٢٦٨٥١٠١٤
٨٦ رشت مطهری ٠٠٩٥/٥ رشت- چهارراه میکائیل- ابتدای بلوار حافظ- جنب داروخانه دکتر سلطانی ٣٢٢٤٣٥٠-٣٢٢٤٧٩٠-٣٢٢٣٥٦٢
٨٧ تهران زعفرانيه ٢/٠٠٧٩ خيابان زعفرانيه- ميدان اعجازي- خيابان بهزادي- شماره ٥٣ ١٥-٢٢٤١٨١١٤ مريم کمره ئي
٨٨ تهران.نفت شمالی ٦/٨٠ خ وحید دستگردی ، خ نفت شمالی ، بین خ دهم و یازدهم پلاک ٢٤ ٤-٢٢٩٢٢٠٣٣ حسن معروفی راد
٨٩ جاده مخصوص کرج ٤/٨٢ کیلومتر ١٤ جاده مخصوص کرج، بعد از چهار راه ایران خودرو، نبش خیابان جهاد، پلاک ٣٠١ ٥-٤٤١٨٢٥٣٢
٩٠ تهران آقا بزرگی ٨/٨٧ خیابان شهید فیاضی(فرشته سابق)- خیابان شهید آقا بزرگی- بالاتر از استانبول- پلاک ٣٤ ٢٦-٢٢٦٩٨٠٢٥
٩١ تهران.میرداماد ٩/٨٦ میرداماد- نرسیده به میدان مادر- پلاک ٦٤ ٣٧-٢٦٤١٠٠٣٤
٩٢ تهران.اندرزگوی شرقی ٧/٠٠٨٨ خیابان اندرزگوی شرقی، روبروی خیابان دانیال ٢٢٢٤٣٥٩٠ -٢٢٦٧٤٨٧٠-٢٢٦٧٢٧٥٠
٩٣ اصفهان.سیتی سنتر ١/٠٠٠٩٠ اصفهان، شرق بزرگراه وحید دستجردی، روبروی ورودی جنوبی سپاهان شهر، مجموعه اصفهان سیتی سنتر ٢-٦٥١٧٨٥١
٩٤ تهران.15خرداد ٨/٠٠٠٩٢ خیابان ١٥خرداد، بین ناصر خسرو و پامنار ٣٣٩٨٣٨٩٠
٩٥ پونک ٢/٠٠٩٨ میدان پونک-بلوار میرزا بابایی-پلاک ١٢٠ ٤٤٤٩١٦٢٧ -٤٤٤٨٩٣٩١
٩٦ ولنجک ٠٠١٠٠٣ خیابان ولنجک - خیابان بوستان - نبش خیابان هجدهم ٢٢١٧٥٨٨٧-٢٢١٧٥١١٣
٩٧ تهران فاطمی ٠١٠٣/٩ تهران - خیابان دکتر فاطمی - بین خیابان پروین اعتصامی و هشت بهشت - پلاک ١٢٣ ٨٨٩٩١٦٨٧-٨٨٩٩١٦٧٣-٨٨٩٩١٦٥٨-٨٨٩٩١٦٤٥-٨٨٩٩١٦٩٥
٩٨ بلوار نصر کرمان ٠٠٠٩٦٤ کرمان-میدان کوثر-بلوار نصر-تقاطع بلوار حمزه ٠٣٤١-٢٤٣٥٦٢٠-٢٢
٩٩ بلوار فردوس شرقی ٠١٠٢/١ تهران-بلوار فردوس شرقی-بعد از خیابان عقیل-پلاک ٣٣٥ ٤٤٩٦٧٢٤٢
١٠٠ تهران - خیابان مرجان ٠١٠٤/٨ خیابان باهنر-میدان یاسر-خیابان صادقی قمی-خیابان ارغوان- خیابان مرجان-پلاک ٥٨ ٢٢٧٤٣٣٧٥-٢٢٧٥٠٣٩٦
١٠١ اينترنتي -
١٠٢ زنجان ٠٠٨١/٥ زنجان - خیابان امام خمینی - رو به روی امام زاده ابراهیم - پلاک ١٨٠ ٣٣٣٦٤٩٩٢-٠٢٤
١٠٣ خرم آباد ٠٠٩٣/٧ لرستان-خرم آباد-خیابان علوی-نبش کوچه مسجد علوی-پلاک٤٩ ٨-٠٦٦٣٣٣٣٦٩٣١
١٠٤ مشهد بلوارمعلم ٠١٠٨/٤ خراسان رضوی-مشهد-بلوارمعلم،بین معلم١٤ و معلم١٦،پلاک٣٣٦ ٨٠-٠٥١٣٦٠١٣٥٧٢
١٠٥ شیراز ستارخان ٠١٠٦/٦ فارس-شیراز-بلوار ستارخان،رو به روی خیابان ولیعصر ٣٣-٠٧١٣٦٢٩٢١٢٩
١٠٦ تهران - سرو شرقی ٠١٠٩/٣ تهران - سعادت آباد، بلوار سرو شرقی، روبروی خیابان رشادت، پلاک ١٩ ٢٦٧٦١٣٠
١٠٧ تهران - فلکه اول صادقیه ٠١٠٧٥ تهران - ستارخان، شمال شرقی فلکه اول صادقیه، پلاک های ٢٤-٢٧
١٠٨ تهران مدیکو ٠١٠٥/٧ تهران،خیابان ولی عصر،پایین از خیابان توانیر،نبش خیابان بخشندگان،پلاک٢٣٠٣ ساختمان مدیکو ٠٢١٨٦٠٨٠٤١٩
١٠٩ تهران- مطهری غربی ٠١١١/٦ تهران-خیابان مطهری- جنب هتل بزرگ تهران-ابتدای خیابان منصور- پلاک٨ ٠٢١٨٨٥٥٨٢٧٤
١١٠ پل رومی ٠١١٠٧
١١١ تهران یوسف آباد شمالی ٠٠٦٩٧ تهران- خیابان سید جمال الدین اسدآبادی- بین خیابان ٥٨ و ٦٠ - پلاک ٤٣٠ - ٨٨٠٦٨٥٩٩
١١٢ تهران-چیذر ٠٠٧٣٨
١١٣ عرفان نیایش ٥٣٠٠٩٩١