دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز  
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
١ بانك كارآفرين ٢٨٥٠٠ ٩٥
٢ كارگزاري بانك كارآفرين ١٥٠٠ ٥