مجامع صندوق
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
صورتجلسه مجمع صندوق مشترک کارگزاری مورخ 96/04/27 (تغییرات امیدنامه) 960427مشترک.pdf ٢١/٠٥/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرین 10-12-1395(تغییرات امیدنامه) moshtarak hazine95.12.10.pdf ١٦/٠١/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مشترک کارگزاری کارآفرین به تاریخ 1395/12/10 sale mali95.12.10.pdf ٠٥/٠١/١٣٩٦
moshtarak1.pdf ٠٩/٠٨/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرین 14-07-1395(تغییرات امیدنامه) moshtarak afzayesh saghf 95.07.14.pdf ٠٥/٠٨/١٣٩٥
مجوز سازمان در خصوص کاهش نرخ تضمین مجمع مورخ95.05.23(تغییرات امیدنامه) sourat jalase va mojavez sazman 95.05.23.pdf ٠٢/٠٨/١٣٩٥
مجوز سازمان در خصوص تمدید فعالیت صندوق.مجمع مورخ 1395/07/14 2000002.pdf ٢٤/٠٧/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع صندوق مشترک کارآفرین مورخ 1395/02/07مربوط به افزایش سقف صندوق Image0001.pdf ٠٥/٠٣/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری کارآفرین مورخ25/ 1394/11 d.pdf ١٧/٠١/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرین مورخ 1394/11/25 Scan17-12.pdf ١٧/١٢/١٣٩٤
صورتجلسه مجمع صندوق مشترک کارآفرین مورخ 1394/11/06 مربوط به افزایش سقف صندوق Scan11-11-94.pdf ١١/١١/١٣٩٤
صورتجلسه مجمع صندوق مشترک مورخ 1394/03/19 مربوط به افزایش سقف واحدهای سرمایه گذا Untitled.pdf ٠٦/٠٤/١٣٩٤
صورتجلسه مجمع صندوق مشترک مورخ 1393/10/07 majmae.pdf ١٧/١٠/١٣٩٣
اطلاعیه برگزاری مجمع سالانه صندوق مشترک کارافرین به تاریخ 1393/10/07 salane.pdf.pdf ٢٤/٠٩/١٣٩٣
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1392/08/07 و مجوز در خصوص تغییر دوره پرداخت سود 001.pdf ٢٨/٠٣/١٣٩٣
تغییر هزینه ها 52654.pdf ٣٠/١١/١٣٩٢
تغییر حسابرس moshtarak.pdf ٣٠/١١/١٣٩٢
مجوز سازمان در خصوص تمدید فعالیت صندوق tamdid faaliat.pdf ١٣/٠٧/١٣٩٢
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین مورخ 09-06-1392 majmamoshtarakkarafarin1392-06-09.pdf ٢٦/٠٦/١٣٩٢
صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری مشترک مورخ 1391/09/19 surat jalase sandoghe moshtarak karafarin.pdf ٠٤/١٠/١٣٩١
آگهی تغییرات صندوق روزنامه رسمی صندوق کارگزاری مورخ13910829.pdf ١٣/٠٩/١٣٩١
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ 14/4/1391 (moshtarak)img (5).pdf ١١/٠٥/١٣٩١
اطلاعيه مهم در خصوص تمديد دوره فعاليت صندوق سرمايه گذاري كارآفرين و نرخ سود تضمي اطلاعيه صندوق13900425.pdf ٢٣/٠٤/١٣٩٠