بازده صندوق  
بطور کلی هدف از تشکيل صندوق سرمايه گذاري، تامين بازده مورد انتظار سرمايه گزاران ضمن به حداقل رساندن ريسک سرمايه گذاري می باشد . اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتداي تاسيس تاپايان سال شمسی گذشته به تفکيک هر سال شمسی ،بازدهی سالانه صندوق از ابتداي سال شمسی جاري تا تاريخ گزارش به طور روزانه ،بازدهی صندوق در يک سال ،سه ماه ،يک ماه و يک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتداي تاسيس در مقايسه با نمودار کل بورس اوراق بهادار ( )TEDPIXو به روز رسانی آن در پايان هر هفته صورت می پذيرد . در اين تارنما دو نوع بازده به صورت ساده و سالانه شده ، محاسبه گرديده که بازده ساده از حاصل تفريق خالص ارزش روز هرواحد در ابتداي دوره مورد نظر با خالص ارزش روز هر واحد در پايان دوره مورد نظر ،تقسيم بر خالص ارزش روز هرواحد در ابتداي دوره بدست می آيد . در بازده سالانه شده بازدهی دوره هاي کمتر از يکسال ،تبديل به بازدهی سالانه می شود . به عنوان مثال براي تبديل بازده ساده يک ماه به بازده سالانه، بازده ساده را پس از جمع با عدد يک به توان ١٢ رسانده و از يک کسر می نمائيم. ضمناً بر اساس تبصره ٢ ماده ٦٠ از مدل زير براي سالانه کردن بازده استفاده ميگردد براي دريافت اطلاعات بازده صندوق بصورت کلی براي دوره هاي زمانی مختلف و نيز بصورت روزانه به لينک هاي زير مراجعه نمائيد

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

بازده روزانه صندوق