گزارش عملکرد صندوق
تاریخ توضیحات فایل
١٠/١١/١٣٩٦ گزارش پرتفوی صندوق مشترک کارآفرین منتهی به تاریخ 1396/10/30 961030.pdf
٢٧/١٠/١٣٩٦ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30_09_1396 گزارش عملکرد 960930.pdf
٢٦/١٠/١٣٩٦ گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1396/06/31(حسابرسی شده) گزارش عملگرد960631.pdf
٢٦/٠٧/١٣٩٦ گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ 96/06/31(حسابرسی نشده) 1396.06.31گزارش عملكرد.pdf
٢٨/٠٤/١٣٩٦ گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396/03/31صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفری gozaresh amalkard.pdf
٢٤/٠٤/١٣٩٦ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1395/12/30(حسابرسی شده) gozaresh amalkard karafarin Edited.pdf
٠٤/٠٢/١٣٩٦ گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1395/12/30(حسابرسی نشده) 1395.12.30گزارش عملكرد.pdf
٢٨/١٠/١٣٩٥ گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1395/09/30صندوق مشترک کارگزاری کارآفرین 1395.09.30گزارش عملكرد.pdf
٠١/٠٨/١٣٩٥ گزارش عملکرد یکساله صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 31/06/1395 1395.06.31گزارش عملكرد.pdf
٣١/٠٣/١٣٩٥ گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31/03/1395 1395.03.31گزارش عملكرد.pdf
٣٠/٠١/١٣٩٥ گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1394/12/29 1394.12.29گزارش عملكرد.pdf
١٥/٠٧/١٣٩٤ گزارش عملکرد یکساله صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1394/06/31 gozaresh_amalkard_sandough_karafarin_montahi_940631.pdf
٢٩/٠٤/١٣٩٤ گزارش عملکرد نه ماهه صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1394/03/31 gozaresh_amalkard_sandough_karafarin_montahi_940331.pdf
٢٩/٠١/١٣٩٤ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1393/12/29 gozaresh_amalkard_sandough_karafarin_montahi_931229.2.pdf
٢٨/١٠/١٣٩٣ گزارش عملکرد سه ماهه صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1393/09/30 gozaresh amalkard 3 mahe sandough karafarin montahi be 13930930.pdf
٢٧/٠٧/١٣٩٣ گزارش عملکرد یکساله صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1393/06/31 gozaresh amalkard sandough e karafarin montahi be 13930631.pdf
٢٩/٠٤/١٣٩٣ گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 1393/03/31 gozaresh amalkarde 9mahe montahi be 31-03-93.pdf
٢٦/٠٤/١٣٩٣ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک کارگزاری کارآفرین investment policy statement.pdf
٢٨/٠٢/١٣٩٣ زارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 29/12/1392 (اصلاحیه) گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 1392-12-29.pdf
٠٣/٠٢/١٣٩٣ گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 29/12/1392 گزارش عملکرد شش ماهه کار آفرین منتهی به 29-12-1392(1).pdf
٢٨/١٠/١٣٩٢ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30/09/1392 گزارش عملکرد سه ماهه کارآفرین منتهی به 92-09-30.pdf
٢٩/٠٧/١٣٩٢ گزارش عملکرد یکساله منتهی به 31/06/92 gozaresh amalkard yeksale31-06-92.pdf
٢٩/٠٤/١٣٩٢ گزارش عملکرد نه ماهه صندوق مشترک منتهی به 31/3/92 gozaresh amalkarde 9 mahe-31.3.92.pdf
٢٤/٠٢/١٣٩٢ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق ، منتهی به 30/12/91 gozareshe amalkard-30-12-91.pdf
٠٤/٠٢/١٣٩٢ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1392/02/04 گزارش عملکرد 6 ماهه کارآفرین منتهی به 91-12-30.pdf
٣٠/١٠/١٣٩١ گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30/9/1391 gozaresh amalkarde 1391-09-30.pdf
٢٦/٠٧/١٣٩١ گزارش عملکرد یکساله منتهی به 31/6/1391 File.pdf
٠١/٠٥/١٣٩١ گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31/03/1391 gozaresh.pdf