هزینه های صندوق  
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري کارآفرين به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه
١ هزینه های تاسیس ( شامل تبلیغ پذیره نویسی) معادل پنج در هزار (٠.٠٠٥) از وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه حداكثر تا مبلغ ٥٠٠ ميليون ريال با ارائة مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق
٢ هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٢٠ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
٣ کارمزد مدیر سالانه ٠.٣١٥ درصد از خالص ارزش روز دارایی های صندوق
٤ کارمزد متولی سالانه ٠.٠١٠٥ درصد از خالص ارزش روز دارایی های صندوق ، که حداقل ١٥٧,٥٠٠,٠٠٠ ریال و حداکثر ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ ریال
٥ ضامن نقد شوندگی سالانه ٠.٠١ درصد ازخالص ارزش روز دارایی های صندوق
٦ ضامن جبران خسارت يا سود سالانه ٠.٠١ درصد ازخالص ارزش روز دارایی های صندوق
٧ حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ١١٥,٥٠٠،٠٠٠ ریال
٨ حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.٠٥ درصد خالص ارزش دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
٩ حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
١٠ هزینه های دسترسی به نرم افزار ،تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ٢٥٥ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و باتصویب مجمع صندوق
١١ هزینه های انتقال داده ها و اطلاعات و نرم افزار جدید مبلغ ٢٠٠ میلیون ریال می باشد که مبلغ مذکور می بایست طی دوسال از محل دارایی های صندوق پرداخت گردد
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت :
مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد )
ب) بخش متغیر :
٠ در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ٠ ریال برای هر بار سرمایه گذاری
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت :
مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب) بخش متغیر :
علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :
ب- ١ ) ١ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال ١٠ روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد صندوق
تذکر : ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده)