صورتهای مالی
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 30_09_1396 مشترک960930.pdf ٢٧/١٠/١٣٩٦
صورت های مالی سالانه منتهی به 1396/06/31(حسابرسی شده) صورت مالی صندوق مشترک.pdf ٢٦/١٠/١٣٩٦
گزارش پرتفوی صندوق مشترک کارآفرین منتهی به تاریخ 1396/09/30 مشترک.pdf ١٦/١٠/١٣٩٦
صورت های مالی سالانه منتهی به 1396/06/31صندوق مشترک(حسابرسی نشده) صورت های مالی مشترک960631.pdf ٢٦/٠٧/١٣٩٦
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 31/03/1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرین مشترک960331.pdf ٢٨/٠٤/١٣٩٦
صورتهای مالی شش ماهه صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1395/12/30(حسابرسی شده) kargozari.pdf ٢٤/٠٤/١٣٩٦
صورت های مالی 6 ماهه صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1395/12/30(حسابرسی نشده) sourat mali.pdf ٠٤/٠٢/١٣٩٦
صورت مالی یکساله صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1395/06/31(حسابرسی شده) 1395.06.31مشترک.pdf ٢٠/١١/١٣٩٥
صورت های مالی سه ماهه صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 139509/30 sourathaye mali 95.09.30.pdf ٢٨/١٠/١٣٩٥
صورت مالی یکساله صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 31/06/1395(حسابرسی نشده) sourat mali nahai salane montahi be 95.06.31.pdf ٠١/٠٨/١٣٩٥
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1395/03/31صندوق سرمایه گذاری مشترک sourat mali95.03.31.pdf ٢٨/٠٤/١٣٩٥
صورتهای مالی شش ماهه صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1394/12/29(حسابرسی شده) Moshtarak1394.12.29_hesabrasi shodeh.pdf ١٢/٠٤/١٣٩٥
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1394/12/29 sourat mali nahai1394.12.29.pdf ٠٥/٠٢/١٣٩٥
صورت های مالی یکساله صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1394/06/31(حسابرسی شده) Scan-m31-06.pdf ١٤/١١/١٣٩٤
صورتهای مالی سه ماهه منتهی 940930 صندوق مشترک کارآفرین (اصلاحیه) soorat mali 3 mahe montahi be 940930 sandoogh moshtarak karafarin eslahii.pdf ٢٩/١٠/١٣٩٤
صورت های مالی سه ماهه صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1394/09/30 soorat mali 3mahe sandoogh moshtark karafarin.pdf ٢٣/١٠/١٣٩٤
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1394/09/30 gozaresh_amalkard 3mahe_sandough_karafarin1_montahi_940930.pdf ٢٣/١٠/١٣٩٤
صورت های مالی یکساله صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1394/06/31(حسابرسی نشده) soorat mali 1sale montahi b 31-06-1394 sandoogh moshtarak karafarin(hesabrasi nashodeh).pdf ١٥/٠٩/١٣٩٤
صورت های مالی نه ماهه صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1394/03/31 sourathaye mali 9 mahe montahi be 1394-03-31 sandoghe moshtarake kargozari karafarin.pdf ٢٩/٠٤/١٣٩٤
صورتهای مالی شش ماهه صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1393/12/29(حسابرسی شده) صورت مالی مشترک.pdf ٣١/٠٣/١٣٩٤
صورتهای مالی شش ماهه صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1393/12/29(حسابرسی نشده) soorat mali 6 mahe montahi be 29-12-1393 sandoogh moshtarak kar afarin.pdf ٢٩/٠١/١٣٩٤
صورت مالی سه ماهه صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1393/09/30 soorat mali3 mahe sandoghe moshtarak karafarin montahi be 13930930.pdf ٢٨/١٠/١٣٩٣
صورت مالی یکساله صندوق مشترک کارآفرین منتهی به 1393/06/31(حسابرسی شده) sorat mali 1 saleh sandough karafarin montahi be 13930631(hesabresi shodeh).pdf ٢٤/٠٩/١٣٩٣
صورت های مالی یکساله منتهی به 1393/06/31صندوق مشترک کارآفرین (حسابرسی نشده) sorat mali 1 saleh sandough karafarin montahi be 13930631(hesabresi nashodeh).pdf ٢٧/٠٧/١٣٩٣
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 31/03/1393 صندوق سرمایه گذاری مشترک sourat mali 9mahe montahi be 31-03-93 sandogh moshtarak.pdf ٢٩/٠٤/١٣٩٣
صورت های مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به 29/12/1392 sourat mali 6mahe 1392-12-29.pdf ٢٨/٠٢/١٣٩٣
صورت های مالی حسابرسی نشده دوره شش ماهه منتهی به 29/12/1392 sourat mali 6 mahe montahi be 1392-12-29.pdf ٠٣/٠٢/١٣٩٣
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30/09/1392 30-09.pdf ٢٨/١٠/١٣٩٢
صورت مالی صندوق مشترک یکساله حسابرسی شده31-06-92 suratmali-hesabres.pdf ١٩/٠٨/١٣٩٢
صورت مالی یکساله منتهی به 31-06-92 (حسابرسی نشده) suratmali moshtarak-31-06-92.pdf ٢٩/٠٧/١٣٩٢
صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به 31/3/92 sandoghe moshtarak-9 mahe-31.3.92.pdf ٢٩/٠٤/١٣٩٢
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به 30/12/91 sooratmali hesabresi shode-moshtarak-301291.pdf ٢٤/٠٢/١٣٩٢
صورتهای مالی دوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1391/12/30 surat mali montahi be 91-12-30 hesabresi nashode.pdf ٠٤/٠٢/١٣٩٢
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 1391/09/30 1391-09-30 Sooratmali.pdf ٣٠/١٠/١٣٩١
صورتهای مالی حسابرسی شده یکساله منتهی به 31/06/1391 sortmali-91-08-16.pdf ١٦/٠٨/١٣٩١
صورتهای مالی حسابرسی نشده یکساله منتهی به 31/06/1391 File0001.pdf ٢٦/٠٧/١٣٩١
صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به 31/3/1391 gozaresh miandorei.pdf ٠٢/٠٥/١٣٩١
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 29/12/1390 gozaresh moshtarak.pdf ٠٣/٠٤/١٣٩١
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1390 Main.pdf ١٧/٠٢/١٣٩١
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30/09/90 حسابرسی نشده main - k.pdf ٢٥/١١/١٣٩٠
صورتهاي مالي یکساله منتهي به 23/04/90 1.pdf ٣٠/٠٩/١٣٩٠
صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به 23/07/90 2.pdf ٣٠/٠٩/١٣٩٠
عملكرد 6ماهه منتهي به 23/04/88 گزارشات عملكرد شش ماهه براي دوره 23-04-88.pdf ١٠/٠٦/١٣٨٨
صورتهاي مالي 6ماهه منتهي به 23/04/88 صورت هاي مالي شش ماهه براي دوره منتهي به 23-04-88.pdf ١٠/٠٦/١٣٨٨
صورتهاي مالي 6ماهه منتهي به 23/10/87 صورتهاي مالي شش ماهه براي دوره منتهي به 23-10-87.pdf ٢٠/١١/١٣٨٧
عملكرد 6ماهه منتهي به 23/10/87 گزارشات عملكرد شش ماهه براي دوره منتهي به 23-10-87.pdf ٢٠/١١/١٣٨٧
عملكرد 6ماهه منتهي به 23/04/87 گزارشات عملكرد شش ماهه براي دوره منتهي به 23-04-87.pdf.pdf ٣٠/٠٥/١٣٨٧
صورتهاي مالي 6ماهه منتهي به 23/04/87 صورتهاي مالي شش ماهه براي دوره منتهي به 23-04-87.pdf ٣٠/٠٥/١٣٨٧
صورتهاي مالي 3 ماهه منتهي به 23/10/86 صورتهاي مالي براي دوره مالي منتهي به 23-10-86.pdf ١٥/١٢/١٣٨٦
عملكرد 3 ماهه منتهي به 23/10/86 گزارشات عملكرد براي دوره منتهي به 23-10-86.pdf ١٥/١٢/١٣٨٦
صورتهاي مالي 3 ماهه منتهي به 23/7/86 صورتهاي مالي براي دوره منتهي به 86.pdf ٢١/٠٨/١٣٨٦
عملكرد 3 ماهه منتهي به 23/7/86 عملكرد سه ماهه براي دوره منتهي به مهر 8623.pdf ٢٣/٠٧/١٣٨٦
خلاصه ترازنامه دوره های قبل :
تاریخ وجوه نقد سرمایه گذاری در سهام سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار تسهیلات دریافتی مجموع بدهیها خالص ارزش دارائیها