close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت،سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی، و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل 7٠ % از كل دارايي هاي صندوق
   1-1 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداقل 40% از كل دارايي هاي صندوق
   1-2 اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 3٠%از کل دارایی های صندوق
2- سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول فرابورس ايران بازار اول فرابورس ايران حداقل ١٠% و حداكثر ٣٠% از كل دارايي هاي صندوق
   2-1 سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر حداكثر ٢٠% از دارايي هاي صندوق
   2-2 سهام و حق تقدم پذيرفته شده در يك صنعت حداکثر ١٥%از کل دارایی های صندوق
3- منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥%از کل دارایی های صندوق وتا سقف ٥% از اوراق منتشره ناشر
4- طبقه بندی شده در یک صنعت حداكثر ٣٠% از دارايي هاي صندوق
5- سهام و حق تقدم پذيرفته شده در بازار اول فرابورس ايران حداكثر ٥% از كل دارايي هاي صندوق